Swedlock levererar ”Nyckeln till staden”

Swedlock AB utvecklar, tillverkar, marknadsför, installerar, driftar och servar passagesystem för offentlig verksamhet under parollen ”Nyckeln till staden”. Företagets huvudsystem, Swedlock BLUE, är ett digitalt nyckelsystem med stora krav på säkerhet, tillgänglighet och användbarhet. Det speciellt framtaget för att samhällets alla aktörer skall kunna samverka i vardag och vid särskilda händelser.

Swedlocks har stor erfarenhet av att utveckla system och passagelösningar för offentlig sektor. Bolaget har sitt ursprung i skånska Osby men företagets utvecklingsverksamhet och ledning är numera lokaliserat till Halmstad. Under åren har över 60 000 låsenheter levererats till över 80 kommuner i Skandinavien. I dag sysselsätter Swedlock ca 40 personer inom kompetensområdena produktion, installation, ekonomi, sälj och marknadsföring, men framför allt inom utveckling av mekanik, elektronik och mjukvara. Företagets organisation är indelat i en säljorganisation, en produktionsorganisation och en serviceorganisation. Som stöd finns affärsutveckling och produktutveckling.

Swedlocks hela verksamhet och vision kretsar kring låssystem för offentlig verksamhet. Bolaget är helt dedicerat att vara den bästa aktören på marknaden inom denna nisch. För att uppnå detta rekryteras engagerade och hängivna medarbetare som delar bolagets vision och intresse. Det faktum att allt fler kunder väljer Swedlock som leverantör är ett bevis på att vår hängivenhet och fullständiga fokus på säkerhetskritiska och samhällsnyttiga produkter uppskattas och ger resultat.

Testade, godkända och certifierade

För att dokumentera detta engagemang och fokus på kundnytta har Swedlock AB ett ledningssystem som är certifierat av Qvalify AB enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Den senaste revisionen är utförd i maj 2018. Certifieringen avser utveckling, tillverkning samt installation av lås, nyckelhanteringssystem och passagesystem. Avseende kvalitén på bolagets molnbaserade tjänster som tillsammans med produktkvalitén på låsen är avgörande för kundens upplevelse av systemet på lång sikt, följer bolagets personal och driftsfunktion Swedlocks säkerhetshandbok som föreskriver hur företaget och dess anställda skall hantera IT och säkerhetsrelaterade frågor. Förutom detta strävar bolaget genom en ständig förbättringsprocess alltid efter att i samarbete med kunder utveckla och anpassa system och processer för att införandeprojekt och driftåtaganden skall bli så effektiva och framgångsrika som möjligt. I samband med avtalstecknande med nya kunder inleds detta arbete med en avtalsgenomgång då parterna gemensamt går igenom anbud och avtal för att säkerställa att man har en gemensam tolkning, förväntansbild och process för genomförande av införande och drift. Bolagets supportavdelning gör därefter kontinuerliga uppföljningar av kunders upplevelse under införandefasen och under kontinuerlig drift. Bolaget genomför löpande en-till-en möten med kunder för att fånga upp önskemål och synpunkter samt idéer för att förbättra kvalitet och användbarhet i systemet.

iso9001
iso14001
rise

Att utvecklas i nära samarbete med kunden

Swedlock arbetar alltid med ständiga förbättringar och utvecklar våra produkter och systemlösningar i nära samverkan med våra kunder. Vi är alltid öppna för idéer som förbättrar funktionen och kundnöjdheten med våra produkter och system. Vårt mål är alltid att kunder skall känna sig nöjda och få bästa service och support. Vi har fått bevis på att vår ambition är rätt då verksamheten vuxit kraftigt under senare år och vår organisation har utvecklats för att ge ännu bättre support och leveranser. Vårt koncept att leverera ”nyckeln till staden” ligger i tiden då det ger en stor möjlighet till samordning och besparing inom den kommunala verksamheten.